Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đại Việt

Tên viết tắt    DVCO., JSC    
Tên gọi    Công ty Cổ phần Xây dung và Phát triển Đại Việt
Ngày thành lập    24/07/2006    
Tên quốc tế    DAI VIET CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tel    04 6287 0008        Fax    04 6287 0009    
Lô 3, Khu C, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
Email    huycuong.daiviet@gmail.com
Website    -    
Ngành nghề    Thiết bị ngành nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]