VWSA thăm công trình Nhà máy của Công ty Thoát nước & Phát triển HTĐT Thái Nguyên (28.1.2015)