Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp sau Cổ phần hóa

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững sau cổ phần hóa, ngày 29/5/2018, tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam - Hội Cấp thoát nước Việt Nam đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng Kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức với sự hỗ trợ kinh phí từ Dự án “Nâng cao năng lực ngành nước và vệ sinh tại Việt Nam thông qua quan hệ hợp tác mới” giữa Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Diễn đãn ngành nước Phần Lan (FWF).

Video khác