Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai hội nước Australia và Việt Nam (16.1.2015)