Dự kiến các khóa đào tạo

KHÓA CƠ BẢN C1 - VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

KHÓA CƠ BẢN C1 - VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 3 - 4 Ngày

Nội dung chính: Khóa học cung cấp kiến thức cơ bản về vận hành hệ thống thoát nước thải

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 2 Ngày

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lập phương án đầu tư nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 2 Ngày

Học viên nhận thức được vai trò và giá trị của văn hoá, cũng như sự phát triển bền vững của doanh nghiệp;
Học viên có kỹ năng khai thác các tiêu chí văn hoá doanh nghiệp, ứng dụng trong hoạt động kinh doanh hiệu quả và xây dựng được hình ảnh Công ty;

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 2 Ngày

Giúp cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp như thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cấp lãnh đạo phòng, Ban của doanh nghiệp nâng cao kĩ năng lãnh đạo trên các mặt...

CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 2.5 Ngày

Mục đích của khóa đào tạo nhằm nâng cao năng kiểm soát toàn bộ tài chính và thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững.

BỒI DƯỠNG DÀNH CHO CÁN BỘ TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

BỒI DƯỠNG DÀNH CHO CÁN BỘ TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 2.5 Ngày

Công tác tổ chức nhân sự và chính sách lao động đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phân bố, sử dụng nguồn lao động một cách khoa học và có hiệu quả trên cơ sở phân tích công việc, bố trí lao động hợp lý, để xác định nhu cầu lao động, tiến hành tuyển dụng, đào tạo và ...

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA  MẠNG

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 2 ngày

Việc áp dụng đấu thầu qua mạng trên phạm vi cả nước là yêu cầu bắt buộc theo lộ trình phù hợp với điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, truyền thông và trình độ, nhận thức của các bên tham gia, đồng thời phải có chế tài nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân cố tình không áp dụng đấu thầu qua mạng.

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CHUYÊN SÂU

Ngày khai giảng : N/A

Thời lượng : 3 Ngày

Nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác đấu thầu nắm vững các quy định của nhà nước về đấu thầu cũng như chuẩn bị tốt cho việc thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Cục Đấu thầu Bộ KH – ĐT tổ chức.

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam