Giải thưởng

Sau hơn 25 năm thành lập và phát triển, Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào sự phát trển của chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường. Hoạt động của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam hướng đến việc nâng cao chất lượng của các đơn vị hội viên, đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tập huấn, phổ biến kiến thức mới, xuất bản ấn phẩm chuyên ngành. Hội đã phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế nghiên cứu, ứng dụng và các chủ đề về khoa học kỹ thuật, quản lý, kinh tế... của chuyên ngành; tham gia đề xuất xây dựng chế độ chính sách, tư ấn phản biện các đề tài về thể chế theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước...góp phần nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh của chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường ở Việt Nam.

Năm 2010 đón nhận Huân chương lao động hạng nhì
Năm 2005 đón nhận Huân chương hạng ba