Chấm thi ảnh "Nước cho cuộc sống"- 2015

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1