Sách "Bình đẳng giới trong các doanh nghiệp cấp thoát nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam"

Dự án “Phát triển ngành Nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới” được thực hiện bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Diễn đàn Nước Phần Lan (FWF). Dự án do Chính phủ Phần Lan tài trợ được thực hiện từ tháng 3/2017 và kết thúc tháng 12/2020.

Mục tiêu của Dự án:
1.    Nâng cao năng lực của VWSA trong bối cảnh cổ phần hóa.
2.    Mở rộng mạng lưới quan hệ hợp tác của VWSA và các đơn vị thành viên.
3.    Hỗ trợ hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp.
4.    Nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị hội viên.

Vấn đề giới đã, đang nhận được sự quan tâm của nhiều cấp, ngành và ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc kết hợp giới được chú trọng đưa vào các hoạt động kinh tế, xã hội, các chương trình và các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhiều hội thảo về giới được tổ chức ở nhiều cấp ngành khác nhau. 

Ngành Nước Việt Nam hiện đang trong quá trình cổ phần hóa. Để có những đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới sau cổ phần hóa, Dự án “Phát triển ngành Nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới” đã tổ chức nghiên cứu “Bình đẳng giới trong các doanh nghiệp cấp thoát nước sau cổ phần hóa ở Việt Nam”. 

Đề tài nghiên cứu này do một nhóm chuyên gia tư vấn có năng lực, trình độ và kinh nghiệm thực hiện. Nghiên cứu đã trình bày bức tranh toàn cảnh về hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa có liên quan đến bình đẳng giới và từ đó có các kiến nghị có giá trị.

Nhân dịp sản phẩm nghiên cứu được biên soạn và xuất bản, VWSA xin gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Phần Lan đã tài trợ cho Dự án và in ấn cuốn sách. Cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của FWF trong quá trình thực hiện Dự án. Cảm ơn nhóm chuyên gia tư vấn do PGS TS Vũ Thị Vinh là chủ biên đã biên soạn cuốn sách này.

Trân trọng gửi tới Quý độc giả ấn phẩm này:


 
T/M HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ
PGS. TS Nguyễn Hồng Tiến

Bài viết cùng chuyên mục