Bản tin tổng kết Dự án "Phát triển ngành Nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới"

Từ tháng 3/2017 đến 31/12/2020, Chính phủ và Bộ Ngoại giao Phần Lan đã hỗ trợ, tài trợ cho Diễn đàn nước Phần Lan và Hội Cấp Thoát nước Việt Nam triển khai thực hiện dự án “Phát triển ngành Nước và Vệ sinh tại Việt Nam thông qua các quan hệ hợp tác mới”. Đây là dự án rất quan trọng góp phần nâng cao năng lực toàn diện cho Hội Cấp Thoát nước Việt Nam và các hội viên của Hội đồng thời hỗ trợ mở rộng giao lưu kết nối giữa các doanh nghiệp ngành nước tại 2 quốc gia. Dự án đã được triển khai có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Nhân dịp kết thúc Dự án, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam phối hợp với Diễn đàn nước Phần Lan biên soạn Bản tin này nhằm tổng hợp toàn bộ các hoạt động của Dự án được tổ chức tại 2 quốc gia, đặc biệt tại Việt Nam. Các thông tin, các hoạt động của dự án, bài viết tổng hợp kết quả triển khai thực hiện dự án; các báo cáo của các doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án; các báo cáo đánh giá việc hợp tác giữa các doanh nghiệp 2 quốc gia... rất bổ ích cho hội viên và những ai quan tâm đến Hội Cấp Thoát nước Việt Nam và Diễn đàn Nước Phần Lan.       


 

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1