Thông báo mở lớp: Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị công ty sau CPH

Nhằm nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, quản lý của các đơn vị Hội viên sau cổ phần hóa; được sự hỗ trợ của Dự án Hợp tác Hiệp hội Đức - Việt nâng cao năng lực ngành nước Việt Nam (DEVIWAS). Hội Cấp Thoát nước Việt Nam dự kiến mở lớp Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị công ty sau cổ phần hóa.
 
 

1. Thành phần tham dự: Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, (Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Uỷ ban của Hội đồng quản trị); Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc/Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc, Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp; Kế toán trưởng; Trưởng/phó phòng ban và tương đương; Giám đốc các trạm cấp nước thuộc công ty.  

2. Thời gian, địa điểm và kinh phí khoá tập huấn:

- Thời gian tập huấn: 2  ngày, 17 – 18/3/2017

Địa điểm: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định, 55B Cù Chính Lan, Tp. Nam Định

- Kinh phí tham gia tập huấn (bao gồm chi phí về giảng viên, tài liệu, văn phòng phẩm, giải khát giữa giờ, ăn trưa, chứng nhận…)Dự án DEVIWAS hỗ trợ một phần kinh phí; Kinh phí đóng góp: 800.000 đ/học viên để hỗ trợ các chi phí liên quan tới việc tổ chức lớp.

3. Giảng viên và nội dung bồi dưỡng:

* Giảng viên: các chuyên gia có kinh nghiệm của Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và phòng Thẩm định niêm yết của HNX (Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội).

* Nội dung bồi dưỡng dự kiến:

- Chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam;

- Công ty Cổ phần và Quản trị công ty (Kiến thức chung về quản trị công ty; chuẩn mực và các thông lệ Quốc tế về quản trị công ty; các quy định pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam…), quản trị tài chính, quản trị rủi ro.

- Khuôn khổ quy định pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước; Các quy định của Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội về đấu giá, đăng ký giao dịch và niêm yết;

- Doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông. Nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng.

Đề nghị quý Công ty gửi danh sách cán bộ tham dự theo mẫu về email: tranmyhanh118@gmail.com trước ngày 9/3/2017. 

Danh sách học viên tham dự lớp bồi dưỡng về chứng khoán cho các doanh nghiệp sau cổ phần hóa

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại di động

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin liên quan tới công tác tổ chức lớp học, xin vui lòng liên hệ với chị Trần Mỹ Hạnh – Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam, DĐ: 097.386.1357 (từ 8:30 – 16:00), email: tranmyhanh118@gmail.com

Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị