CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN CHO CÁC BỘ LÃNH ĐẠO CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC MTV

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 2 Ngày
  1. Mục tiêu:
Giúp cho các cấp lãnh đạo như thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cấp lãnh đạo phòng, chuyên viên chuyên môn hiểu biết và nâng cao kĩ năng về quản trị tài chính trên các mặt
Quản trị về đầu tư tài chính tại doanh nghiệp và ra bên ngoài DN
Quản trị về nguồn vốn huy động và dòng tiền trong thanh toán
Quản trị về chí phí và kiểm soát rủi ro tài chính trong quá trình hoạt động
Đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp
Kỹ năng về thẩm định, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
Kỹ năng kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ DN
 
  1. Đối tượng tham gia:
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn phù hợp
 
  1. Nội dung bồi dưỡng:

CHUYÊN ĐỀ I. Kĩ năng quản trị tài chính trong doanh nghiệp

 

Kỹ năng quản lí vốn, nguồn vốn đầu tư

Phương pháp xác lập và cân bằng cơ cấu tài chính tối  ưu
Phương pháp cân đối công Nợ và giảm thiểu rủi ro về công  nợ
Kĩ năng đầu tư và sử dụng vốn đạt hiệu quả max
Kĩ năng duy trì sự tăng trưởng bền vững các chỉ số phát   triển doanh nghiệp
Kĩ năng quản trị chi phí và kiểm soát rủi ro về tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng về quản trị dòng tiền trong kinh doanh

Kĩ năng quản trị dòng tiền và đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Phương pháp lập dự toán về dòng tiền thu,  chi
Kĩ năng quản trị dòng tiền cân đối bền vững
Giải pháp khắc phục về mất cân đối dòng tiền trong kinh doanh

CHUYÊN ĐỀ II. Kỹ năng phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp


Kỹ năng đọc và hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp
Kỹ năng phân tích báo cáo tài chính và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp

CHUYÊN ĐỀ III. Kĩ năng kiểm toán


Kĩ năng kiểm toán báo cáo tài chính
Kĩ năng kiểm toán hiệu quả các hoạt động trong doanh nghiệp
Kĩ năng kiểm toán nội bộ
Phương pháp phát hiện các sai phạm và cách thức xử lí trong kiểm toán

Trao đổi và giải đáp

  1. Thời gian: 02 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị