Đồng Nai có hơn 340 vị trí, công trình quan trắc môi trường nước

UBND tỉnh vừa phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Theo quyết định, trong 5 năm tới, Đồng Nai có hơn 340 công trình, trạm, vị trí quan trắc môi trường nước (mặt, ngầm).

Cụ thể, về quan trắc gián đoạn, định kỳ có: 169 vị trí quan trắc chất lượng nước mặt trên 19 sông, 21 hồ, 56 suối và rạch nhỏ; 29 vị trí quan trắc chất lượng dòng chảy trên 8 sông, 13 suối; 127 công trình quan trắc nước dưới đất tại 9 huyện và 2 thành phố.

Về quan trắc tự động, liên tục có: 16 trạm quan trắc nước mặt tự động (9 trạm do tỉnh đầu tư, 1 trạm dự án thủy lợi Phước Hòa, 6 trạm do Ngân hàng thế giới đầu tư) trên các sông La Ngà, Đồng Nai, Buông.

Việc hình thành mạng lưới quan trắc môi trường nước nhằm mục tiêu thống nhất, đồng bộ, kiểm soát các thông số liên quan đến chất lượng nguồn nước, lưu lượng dòng chảy; theo dõi sự thay đổi các thông số; dự báo nguy cơ và kịp thời có giải pháp xử lý khu vực có nguồn nước bị ô nhiễm.           
Ban Mai/ Báo Đồng Nai

Bài viết cùng chuyên mục