Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 29/12/2017

Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn Thông tư 02/TTLB ngày 28/4/1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 28/04/1997

Thông tư số 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 2/01/2008

Thông tư số 09/2009/TT - BXD quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ - CP ngày 25/8/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 21/05/2009

Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Thông tư về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Thông tư Số: 03/2013/TT-BNV

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ         Download
Ngày ban hành: 16/04/2013

Quy định quản lý, và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 4/05/2013

Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ - CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ Môi trường đối với nước thải

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 15/05/2013

Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 17/02/2014

 

 « Previous 1 2 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị