Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 29/12/2017

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 31/12/2008

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 28/12/2011

Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ - CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ Môi trường đối với nước thải

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 15/05/2013

Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 17/02/2014

Thông tư 13/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 17/02/2014

Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 30/05/2014

Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT: Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 11/07/2014

Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 24/09/2014
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị