Quyết định số 38/2005/QĐ - BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 30/06/2005

Quyết định số 1930/QĐ - TTg phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 20/11/2009

Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 23/01/2014

Quyết định số 591/QĐ-BXD

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 30/05/2014

Quyết định số 71/QĐ-HĐQGTNN về việc phê duyệt Danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: MONRE         Download
Ngày ban hành: 11/11/2011

Quyết định số 1566/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 9/08/2016
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị