Nghị quyết Đại Hội Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020-2025)

Ngày 28 tháng 11 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh Hội Cấp thoát  nước Việt Nam đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn thể lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam nhiệm kỳ V trình Đại hội, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội Cấp thoát nước Việt Nam lần thứ VI - Nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dưới đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội và Danh sách 82 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cấp thoát nước Việt Nam - Nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VI:DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ VI:

HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]