Thông báo Họp Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam năm 2016 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017, Ban Đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự Họp đánh giá công tác đào tạo Hội Cấp Thoát Nước Việt Nam và góp ý một số chương trình đào tạo triển khai 2017.
 
 

Thời gian:     9:00 - 11:30 ngày 10/3/2017

Địa điểm:      Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị - Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HỘI CẤP THOÁT NƯỚC VIỆT NAM

 

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhim

8:30 – 9:00

Đăng ký đại biểu

Hội CTNVN

9:00 – 11:30

- Giới thiệu khách mời và thành viên Ban Đào tạo

Ông Nguyễn Văn Tươi – Phó Ban Đào tạo

- Phát biểu khai mạc cuộc hop

Ông Cao Lại Quang, Chủ tịch

- Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm 2016 và kế hoạch đào tạo năm 2017

Ông Phạm Xuân Điều,               Trưởng Ban Đào tạo

 

- Đại diện dự án DEVIWAS, dự án GIZ – WMP và dự án TVET phát biểu

Đại diện các dự án

- Giới thiệu một số chương trình đào tạo triển khai 2017

- Các đại biểu đóng góp ý kiến

Ông Nguyễn Văn Tươi – Phó Ban Đào tạo

 

Tổng kết & bế mạc

Tham quan cơ sở đào tạo

 

11:30

Ăn trưa


Ban Đào tạo - Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Bài viết cùng chuyên mục

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]