GIZ và VWSA tổ chức Chuyên đề 4: Lập kế hoạch Vận hành và Bảo dưỡng

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Đào tạo Giảng viên nguồn về Thoát nước và xử lý nước thải, GIZ-WMP và VWSA đã tổ chức Lớp bồi dưỡng Lập kế hoạch Vận hành và Bảo dưỡng dựa trên nhu cầu cho các công ty Thoát nước và xử lý nước thải tại TP.HCM từ ngày 23 - 24/6/2016.
 

Video khác