THU CHI PHÍ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ

Tiếp theo văn bản số 148/2017/HCTNVN-BĐT ngày 22 tháng 9 năm 2017 . của Hội Cấp thoát nước Việt Nam về việc triển khai xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, Hạng III cho cá nhân trong lĩnh vực cấp, thoát nước. 

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-HCTNVN ngày 27/6/2017 của Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Tại quyết định số 68/QĐ-HCTNVN của Chủ tịch Hội giao cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam có 9 nhiệm vụ; trong đó: “Tổ chức hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các khỏa đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho các học viên đề hành nghề hoặc làm thủ tục đăng ký hành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam (theo quy định của pháp luật)”. 

Xem chi tiết tại:

 

Khóa học khác

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam