Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD năm 2022

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 27/05/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Q12IyqQOJfn4zYu-DyIYKkSo2L0mvYUC?usp=drive_link  

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 11/6/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Cq1pUWp5h8-wNiuz0aSZ8lP1C40penmy?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 30/6/2022 xem tại:
https://drive.google.com/drive/folders/1n7v24-stf_bUIWOj_fQqBTdq1kzlS-RA?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 26/7/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1pp2cQly0eQNa4WzIEE_sQjzlkUbiC2mj?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 09/8/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1X9nPfV4FZ0u0UCPlYEwkLo5t-c5I2I1l?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 06/10/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bwfhh9nIsHw8H-JhUrvXlCCzeFZUq-bx?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 15/10/2022: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VHWOhBQ_cW2q8_teoNxszpld_LqitJ0H?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 16/10/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1mfoko3zEtWRnRnD3Dkl-85h7IFkwKlBt?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 01/11/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1LGDsg1K1eUALnRqhnQDXjNLgaRuw3lFh?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 05/11/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sgjh2UT9ldhExWoA2968icMP26pKPQFK?usp=drive_link

Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 10/12/2022 xem tại: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KfzU0IwVVB9l46eQi5lHh0GYcppPcZwp?usp=drive_link

Khóa học khác

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam