Thông báo thời gian và địa điểm sát hạch chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Ngày 01/3/2023, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam có công văn số 05/CV-TTĐTBDNNVN thông báo dự kiến tổ chức sát hạch chứng chỉ hành nghề tại TP. Hà Nội là ngày 22/7/2023. Do các đơn vị đăng ký danh sách sát hạch chậm, nay chuyển thời gian sát hạch tại TP. Hà Nội là ngày 05/8/2023. 
 

Khóa học khác