Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 13/05/2022

STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm Sinh Số CMND/hộ chiếu/thẻ
1 CTN-00045690 Ngô mạnh Hùng 24/09/1980 045080006278
         
         
         
         
2 CTN-00144545 Trương Công Thiện 31/10/1972 054072000534
         
         
         
         
3 CTN-00144546 Nguyễn Văn Minh Huy 14/12/1989 191661291
         
         
         
         
4 CTN-00144547 Lê Minh Trường 17/08/1990 191691714
         
         
         
         
5 CTN-00144548 Lưu Ngọc Tuấn 28/03/1979 046079009773
         
         
         
6 CTN-00144549 Trần Đức Hưng 15/08/1984 046084001276
         
         
         
7 CTN-00014341 Phan Hiệp 20/03/1988 046088010614
         
         
         
         
8 CTN-00037911 Phan Tấn 25/12/1983 046083004760
         
         
         
         
9 CTN-00014354 Phan Nguyên Thắng 05/06/1986 191554518
         
         
         
         
10 CTN-00144550 Châu Ngọc Long 20/06/1982 046082006350
         
         
         
11 CTN-00144551 Phan Tuấn 18/04/1993 046093001495
         
         
         
12 CTN-00130663 Hà Văn Tân 06/11/1988 046088006291
         
         
         
13 CTN-00130664 Phan Bá Tuệ 27/02/1994 046094017332
         
         
         
14 CTN-00130676 Nguyễn Quang 20/12/1982 191473696
         
         
15 CTN-00144552 Phan Gia Thành 05/06/1985 046085015161
         
         
16 CTN-00144553 Hoàng Ngọc Vĩnh 26/03/1984 191519111
         
17 CTN-00144554 Nguyễn Duy Lâm 08/05/1975 191341448
         
18 CTN-00130662 Huỳnh Mạnh Cường 23/10/1977 046077012250
         
19 CTN-00144555 Nguyễn Phú 01/01/1968 046068010702
         
20 CTN-00144556 Đặng Quốc Lân 10/08/1984 191525427
         
21 CTN-00130673 Phạm Bá Nghệ 01/04/1978 191380093
         
22 CTN-00144557 Hoàng Diệu 24/08/1990 191779937
         
23 CTN-00144558 Nguyễn Hùng Hải 29/05/1974 001074034724
         
24 CTN-00144559 Nguyễn Ái Minh 09/04/1988 046188011901
         
25 CTN-00144560 Nguyễn Lê Nam Long 23/08/1983 046083010204
         
26 CTN-00144561 Hoàng Đại Thánh 10/02/1988 046088010347
         
         
27 CTN-00144562 Nguyễn Phan Hải 14/09/1986 191577697
28 CTN-00144563 Nguyễn Tiến Hoàng 01/10/1983 046083007243
29 CTN-00014350 Lê Thanh Sơn 26/02/1975 038075022133
30 CTN-00130670 Hoàng Hồng Minh 01/01/1978 046078007598
31 CTN-00130672 Hoàng Ngọc Tâm 19/09/1988 046088011377
32 CTN-00130668 Đào Ngọc Ánh 12/12/1985 046085010023
33 CTN-00144564 Nguyễn Lợi 03/02/1972 046072013700
34 CTN-00130666 Nguyễn Đình Tăng 21/03/1987 044087012584
35 CTN-00144565 Trần Duy Hoài 12/10/1977 046077001914
36 CTN-00144566 Trần Lê Thành Nhân 28/01/1979 191420819
37 CTN-00144567 Trương Minh Dũng 03/01/1994 046094012339
38 CTN-00051404 Nguyễn Văn Tùy 09/09/1978 046078001938
39 CTN-00144568 Hà Phúc Vinh 01/04/1975 191382167
40 CTN-00144569 Trương Minh Phúc 12/03/1995 046095001272
41 CTN-00144570 Nguyễn Thanh Nam 18/03/1971 191245753
42 CTN-00144571 Hồ Thanh Quang 19/05/1976 191347589
43 CTN-00130665 Văn Đức Hậu 29/11/1986 191587538
         
44 CTN-00144572 Lương Thanh Đạm 15/12/1965 046065001925
         
45 CTN-00014349 Phạm Phong Lâm 02/09/1981 191453463
         
46 CTN-00144573 Bùi Hữu Thắng 12/04/1986 046086013446
47 CTN-00144574 Lê Văn Sơn 05/08/1981 046081008695
48 CTN-00144575 Lê Đình Thắng 29/12/1977 046077003713
49 CTN-00144576 Cao Ngọc Cương 25/09/1983 191548098
50 CTN-00144577 Trần Quang 09/08/1985 046085002329
51 CTN-00144578 Nguyễn Thành Vinh 21/03/1977 046077013692
52 CTN-00014346 Trương Nữ Như Ngọc 06/12/1989 191706773
53 CTN-00130669 Trần Văn Viễn 25/06/1983 191491375
         
54 CTN-00144579 Bùi Bỉnh Bảo Anh 20/02/1971 046071012729
55 CTN-00144580 Nguyễn Phi Hùng 23/02/1977 046077013690
56 CTN-00144581 Lê Khắc Bình 05/11/1974 046074009281
57 CTN-00144582 Trương Thị Dạ Thảo 02/12/1983 046183005378
58 CTN-00144583 Nguyễn Minh Trí 11/08/1980 191429058
59 CTN-00130661 Trần Anh Quang 05/03/1984 046084005271
60 CTN-00023013 Trần Văn Phong 05/05/1974 046074012162
61 CTN-00144584 Trần Văn Thọ 25/09/1980 191423321
         
62 CTN-00004562 Hoàng Trọng Minh Hiển 02/08/1986 046086010655
         
         
63 CTN-00144585 Trương Công Hân 30/05/1982 046082006036
64 CTN-00130674 Lê Như Kỳ Lân 19/03/1985 191551939
         
         
65 CTN-00144586 Trương Minh Châu 31/10/1977 046077006253
         
66 CTN-00014343 Nguyễn Quốc Anh 19/04/1986 046086009832
67 CTN-00144587 Lê Quang Minh 01/03/1971 019071000740
68 CTN-00045687 Nguyễn Liên Minh 19/05/1981 046081012095
69 CTN-00144588 Nguyễn Mạnh Tuấn 10/10/1962 190018821
70 CTN-00014348 Nguyễn Văn Duy 05/11/1979 046079001159
71 CTN-00144589 Dương Quý Dương 22/10/1978 191436826
72 CTN-00130667 Phạm Lê Huy 14/06/1983 191484931

Khóa học khác

Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam