Trung tâm NSH và VS Môi trường Nông thôn Vĩnh Long

Địa chỉ: 63 Trần Phú, Phường 4, TX Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Tel:   0703.828.352      

Thông tin
 - Tổ chức tiếp nhận, quản lý vật tư, thiết bị và tiền vốn được phân bổ cho chương trình Dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, tiến hành thi công xây dựng khai thác các loại hình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, đưa công trình vào sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích.
 - Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, chất lượng nước, các công trình phục vụ vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức các mạng lưới bảo dưỡng công trình, hướng dẫn cho người dân biết cách vận hành, sửa chữa khi cần thiết.
- Phối hợp lồng ghép các chương trình nước sinh hoạt nông thôn do Unicef tài trợ và các chương trình di dân phát triển kinh tế mới, xoá đói giảm nghèo và các chương trình kinh tế xã hội của ngành Y tế, Giáo dục, Xây dựng, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên.
 - Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội trong công tác truyền thông, tuyên truyền vận động nhân dân trong việc dùng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn. 
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1