Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng

Tên viết tắt    HV0103    
Tên gọi    Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng
Ngày thành lập    15/10/1998    
Tên quốc tế    Company Drainage and Wastewater Da Nang
Tel    0511 362 1530        Fax    0511 362 1530    
Đường Hồ Nguyên Trừng, Tổ 49, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email    thoatnuocdn@gmail.com
Website    -    
Ngành nghề kinh doanh: xử lý nước , dịch vụ & trang thiết bị