Công ty CP Nước sạch Quảng Trị


Quang Tri Water Supply & Contructions Company Limited
Địa chỉ: 02 Nguyễn Trãi - Đông Hà - Quảng Trị
Tel:    0533.854.959; .0533.852.064        
Fax:    0533.852062    
Email:    capnuocquangtri@yahoo.com.vn
Website:    http://capnuocquangtri.vn   

Thông tin công ty:

 - Trước năm 1972: Thị xã Ðông Hà là địa bàn phục vụ chủ yếu cho chiến tranh xâm lược của Mỹ và Ngụy quyền Sài Gòn. Cơ sở hạ tầng không chú trọng đầu tư, không có Nhà máy nước, nhân dân tự đào giếng để sinh hoạt. Ðông Hà - Quảng Trị được giải phóng năm 1972 và Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, là mãnh đất bị bom đạn tàn phá hầu hết các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng. Tháng 5/1976 hợp nhất tỉnh Bình Trị Thiên, tháng 11/1976 UBND tỉnh Bình Trị Thiên phê duyệt dự án xây dựng Nhà máy nước Ðông Hà với tổng mức đầu tư năm 1977: 564.323,00 đồng, năm 1978: 682.091,00 đồng và năm 1979: 894.822,00 đồng. Công suất thiết kế 7.000 m3/ngày-đêm.

Ðể quản lý đầu tư xây dựng, ngày 12/3/1977 tại quyết định số: 780 QÐ/UB của UBND tỉnh Bình Trị Thiên về việc thành lập Ban kiến thiết Xí nghiệp nước Ðông Hà thuộc Ty Xây dựng Bình Trị Thiên, ngày 14/7/1977 khánh thành Nhà máy và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, trong thời kỳ này sản lượng thực tế sản xuất đạt 14.000 m3/năm, năm 1978 là 210.000 m3/năm, lực lượng quản lý và công nhân kỹ thuật chỉ có 15 người, trong đó có 01 Kỹ sư Cấp nước, 01 Trung cấp Kế toán số còn lại là trưởng thành trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Sau 10 năm đi vào hoạt động số Lao động tăng lên 71 người, sản lượng sản xuất đạt 540.000 m3/năm, nhiệm vụ chủ yếu là cấp nước chưa qua xử lý phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn Thị xã Ðông Hà.

- Năm 1989: Tỉnh Quảng Trị được lập lại sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên (7/1989), Xí nghiệp nước Ðông Hà trực thuộc sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Xây Dựng Quảng Trị.

- Năm 1990: Xí nghiệp nước Ðông Hà được UBND, Sở Xây Dựng phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng nâng cấp bằng nguồn vốn ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước sạch của nhân dân thị xã Ðông Hà. Sau gần 15 năm đưa vào sử dụng, khai thác vận hành cấp nước, tháng 5/1991 chính thức cung cấp nước sạch cho nhân dân bằng công nghệ xử lý hoá chất tại khu xử lý trạm bơm cấp II - Ðông Hà, đây là một sự phấn đấu nổ lực của CBCNV trong toàn Xí nghiệp.

Tuy gặp nhiều khó khăn do điều kiện của một tỉnh còn nghèo, cơ sở hạ tầng kém phát triển, thời tiết khắc nghiệt năm thì đại hạn hán (1998, 2002), năm thì đại hồng thuỷ (1999, 2006), nhưng tập thể CBCNV Công ty đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nổ lực phấn đấu vươn lên nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân ngày càng tăng cả khối lượng và chất lượng. Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao với kết quả năm sau cao hơn năm trước. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng từ 13-15%.

- Thực hiện quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Cấp thoát nước Quảng Trị thành Công ty TNHH một thành viên Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị; và Quyết định số 2332/QĐ-UBND ngày 12/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV cấp nước và xây dựng Quảng Trị, công ty chính thức đi vào hoạt động theo luật Doanh nghiệp kể từ ngày 20/11/2007, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3004 000 137.
 
 
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1