Công Ty CP Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia

Công Ty CP Cấp Nước Sài Gòn Đan Kia
Địa chỉ Công ty: Đường Dankia, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, TỈnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633610373
Đại diện công ty: Ông Lê Minh Châu
Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0935888288
Người liên hệ: Ông Lê Minh Châu – Giám đốc
Điện thoại: 0935888288