Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 12 Đường Nguyễn Đăng Đạo, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Đại diện: Nguyễn Đông Tháp 
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Liên hệ: Nguyễn Đông Tháp 
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0915 004 438
Email: trungtamnuocbacninh@gmail.com