Công ty cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang

Thực hiện Quyết định số 20/2004/QĐ-UB ngày 05/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước tỉnh Hậu Giang trên cơ sở chia tách từ Công ty Cấp nước Cần Thơ. Đến ngày 29 tháng 06 năm 2004 Công ty Cấp thoát nước Hậu Giang được sáp nhập với Ban Công trình đô thị thị xã Vị Thanh tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 841/QĐ-CT.UB ngày 29/6/2004 của UBND tỉnh Hậu Giang. Thực hiện Chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang ngày 14/9/2010 Công ty Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND. Đến ngày 25/4/2011 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang và chính thức đi vào hoạt động đến nay.

Tên viết tắt    Công ty cấp thoát nước Hậu Giang    
Tên gọi    Công ty cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Hau Giang Water Supply Sewerage and Urban Construction Co.
Tel    054 3848075; 0711.3876357        Fax    0711.3876357    
263 Trần Hưng Đạo - P.5 - Tx.Vị Thanh - Hậu Giang
Email    -
Website    -    
Ngành nghề    Cấp nước
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp Thoát nước Việt Nam
Tuyển sinh 2021-1