Ông Trương Đình Thực - Uỷ viên BCH

Ông Trương Đình Thực - Uỷ viên BCH

Giám đốc - Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Lương Điền - Uỷ viên BCH

Ông Nguyễn Lương Điền - Uỷ viên BCH

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Châu Đức

 

 « Previous 1 2 3 4 5 6 Next »