THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ TN&MT         Download
Ngày ban hành: 15/05/2012

Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Thông tư về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Luật Tài Nguyên Nước

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội         Download
Ngày ban hành: 21/06/2012

Nghị định số 25/2013/NĐ - CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 29/03/2013

Thông tư Số: 03/2013/TT-BNV

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ         Download
Ngày ban hành: 16/04/2013

Quy định quản lý, và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 4/05/2013

Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ - CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ Môi trường đối với nước thải

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 15/05/2013

Nghị định số 201/2013/NĐ - CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài Nguyên Nước

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 27/11/2013

Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 23/01/2014

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị