Thông tư số 01/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 2/01/2008

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 31/12/2008

Thông tư số 09/2009/TT - BXD quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ - CP ngày 25/8/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 21/05/2009

QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế         Download
Ngày ban hành: 17/06/2009

QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế         Download
Ngày ban hành: 17/06/2009

Quyết định số 1930/QĐ - TTg phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 20/11/2009

Nghị định Số: 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 21/04/2010

Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 28/12/2011

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 28/12/2011

Nghị định Số: 33/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 13/04/2012

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị