Thông báo Điều chỉnh thời gian tập huấn lớp Lao động tiền lương tại Hà Nội tháng 3/2019

Ngày 26/02/2019 Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam – Hội Cấp thoát nước Việt Nam có văn bản số 04/CV-TTĐTBDNNVN về việc tập huấn về chế độ, chính sách lao động và tiền lương mới; tổ chức 01 ngày 07/03/2019 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng, địa chỉ Ngõ 129, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Vì lý do giảng viên không bố trí được đúng ngày 07/3/2019 như trong công văn số 04/CV-TTĐTBDNNVN, nên ngày tập huấn lùi lại đến ngày 15/03/2019; địa điển tập huấn tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng, địa chỉ Ngõ 129, đường Trần Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đề nghị Quý đơn vị gửi danh sách cán bộ tham dự lớp tập huấn theo mẫu văn bản 04/CV-TTĐTBDNNVN ngày 26/02/2019 về địa chỉ Email: nguyenvantuoibxd@gmail.com, trước ngày 12/3/2019.

Rất mong các đơn vị thông cảm về việc lùi thời gian tập huấn/.

TM. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
Giám đốc

                             Phạm Xuân Điều
 

Bài viết cùng chuyên mục