Báo cáo cuối cùng: Đánh giá các dự án đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải, đề xuất danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020

FINAL REPORT: Review of investment projects on drainage, sewerage and wastewater treatment, preparation of the list of prioritized investment projects with proposed sources of funding for the period of 2016-2020Báo cáo cuối cùng: Đánh giá các dự án đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải, đề xuất danh  mục các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020


 

Bài viết cùng chuyên mục