Báo cáo cuối cùng: Nghiên cứu Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu đến Lĩnh vực Quản lý Nước thải ở Việt Nam

FINAL REPORT: Study on Climate Change Impacts Study on Climate Change Impacts on Wastewater Sector in Vietnam on Wastewater Sector in VietnamBáo cáo cuối cùng: Nghiên cứu Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu đến Lĩnh vực Quản lý Nước thải ở Việt Nam 

Bài viết cùng chuyên mục