Khóa Đào tạo Giảng viên nguồn về Tài chính và Quản lý tài sản

Khóa Đào tạo giảng viên nguồn về Tài chính và quản lý tài sản (SW2) được tổ chức từ ngày 23 - 25/11/2016 tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) - là một phần trong Dự án Đào tạo Giảng viên nguồn về Quản lý nước thải được thực hiện bời Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Chương trình Quản lý nước thải và chất thải rắn (GIZ-WMP). 

Video khác