Đề cương MODULE 4: Lập Kế hoạch Vận Hành Bảo Dưỡng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MODULE 4
Khóa đào tạo Lập Kế hoạch Vận Hành Bảo Dưỡng dựa theo nhu cầu của các Công ty Thoát nước
 
Đối tượng: Chủ yếu là các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật bộ phận lập kế hoạch của các Công ty Thoát nước; Trưởng bộ phận VH&BD và kế hoạch, kỹ thuật viên và nhân viên VH&BD từ các công ty thoát nước; Ngoài ra, cán bộ từ đơn vị chủ sở hữu và đại diện của  các cơ quan liên quan như sở TNMT và sở XD…. Cũng là đối tượng của khóa đào tạo này.
Mục tiêu:      Lập được Kế hoạch VHBD dựa theo nhu cầu của Công ty
Số lượng:      15 - 25 HV
Địa điểm:      Tại công ty
Thời gian:     02 ngày.
           
1. Phân bố thời gian (ước tính)
    - Lên lớp Lý thuyết          :  9 tiết
    - Bài tập tại lớp     :  3 tiết
2. Mục tiêu học:
2.1. Về kiến thức:
 1. Trình bày và giải thích được các khái niệm về vận hành bảo dưỡng và bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa;
 2. Lập được bảng thống kê tài sản và giải thích được các nguyên tắc về phân loại tài sản;
 3. Trình bày và giải thích được ý nghĩa của mỗi hoạt động vận hành, bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng phòng ngừa;
 4. Thiết lập được các qui trình bảo dưỡng ứng với mỗi tài sản. 
 5. Nắm được các cơ sở pháp lý và nội dung của bản lập kế hoạch vận hành và bảo dưỡng hàng năm, bao gồm cả kế hoạch ngân sách, kế hoạch nhân lực và vật tư cho công tác vận hành bảo dưỡng.
 6. Hiểu và lập được bản phân tích hiệu quả kinh tế của công tác vận hành bảo dưỡng các tài sản hệ thống thoát nước.
2.2. Về kỹ năng:
 1. Lập được danh mục tài sản theo các tiêu chí qui định (Qui định nội bộ hoặc/và các hướng dẫn chuyên ngành);
 2. Khai thác được các chỉ dẫn của Nhà sản xuất áp dụng vào các hoạt động vận hành bảo dưỡng tài sản của doanh nghiệp;
 3. Lập được kế hoạch nhân lực , tài chính và thời gian cho các hoạt động bảo dưỡng cho đơn vị;
 4. Giám sát một cách hiệu quả các hoạt động vận hành dưỡng  trong đơn vị;
 5. Lập được bảo cáo vận hành bảo dưỡng hàng năm cho chủ sở hữu tài sản;
 6. Lập được các qui trình quản lý, vận hành tài sản và có khả năng thực hiện việc cải tiến thường xuyên.
2.3. Về thái độ
 • Nghiêm túc trong giờ học lý thuyết .
 • Tham gia tích cực vào các buổi thảo luận tại lớp
 • Chủ động trao đổi với Giáo viên những nội dung chưa nắm vững
 • Chủ động tìm kiếm nguồn tài liệu bổ xung kiến thức liên quan đến môn học.
 • Phối hợp tốt với các thành viên khác của lớp trong các hoạt động nhóm.
 • Chú ý lắng nghe và thực hành theo sự chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn.
3. Mô tả tóm tắt nội dung module đào tạo:
 
Bài 1: Khái niệm về vận hành và bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ và bảo dưỡng phòng ngừa tài sản(giải thích từ ngữ);
 
Bài 2 : Phân loại tài sản.
Bài 3 :Các cơ sở để lập kế hoạch vận hành bảo dưỡng tài sản.
 • Các chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất chế tạo;
 • Chính sách nội qui nội bộ của  đơn vị thoát nước;
 • Các cơ sở kỹ thuật hiện có
 • Các nguồn lực sẵn có.
Bài 4: Lập kế hoạch vận hành bảo dưỡng
    Nội dung một bản kế hoạch vận hành và bảo dưỡng bao gồm:
 • Các hoạt động vận hành và bảo dưỡng thường xuyên, các hoạt động bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa); những sự cố và gải pháp;
 • Tổ chức thực hiện công tác vận hành bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ bảo dưỡng phòng ngừa;
 • Kế hoạch ngân sách (nhằm trang trải các chi phí nhân công, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí máy móc);
 
Bài 5 : Tổ chức đơn vị bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng phòng ngừa, khắc phục sự cố
 • Xây dựng chức năng nhiệm vụ của đơn vị bảo dưỡng
 • Cơ cấu tổ chức
 • Yêu cầu về chuyên môn trang thiết bị phục vụ bảo dưỡng.
Bài 6: Qui trình vận hành và bảo dưỡng
 • Mục đích.
 • Cấu trúc .
 • Và các lưu ý
Bài 7: Quản lý thông tin vận hành bảo dưỡng
 • Các biểu mẫu ghi chép
 • Tin học hóa công tác vận hành bảo dưỡng
 • Cách phân tích thông tin theo chu kỳ
 • Theo dõi và đánh giá công tác vận hành bảo dưỡng.
(Thời khoá  biểu của Khóa học được trình bày chi tiết dưới đây)


 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị