Kế hoạch đào tạo 5 tháng cuối năm 2017 của VWSA

Năm 2017, hoạt động Ban Đào tạo Hội Cấp thoát nước Việt Nam (CTNVN) tiếp tục được triển khai thuận lợi và thu được nhiều kết quả rất đáng mừng. Xin được đăng toàn văn Báo cáo Kết quả hoạt động đào tạo 8 tháng đầu năm 2017 và Kế hoạch đào tạo trong 5 tháng cuối năm 2017 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam: 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị