Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị công ty sau cổ phần hóa cho các doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Sau thành công của Lớp Bồi dưỡng về thị trường chứng khoán và nâng cao năng lực quản trị công ty sau cổ phần hóa tại Nam Định dành cho các doanh nghiệp khu vực phía Bắc vào tháng 3/2017, với sự hỗ trợ của Dự án DEVIWAS, ngày 4/8 - 6/8/2017, Hội Cấp thoát nước Việt Nam tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng tương tự tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Phú Yên) dành cho các đơn vị hội viên Khu vực Miền trung - Tây nguyên.
 
 
Lớp bồi dưỡng góp phần giúp các đơn vị nắm vững các quy định hiện hành của Nhà nước về thị trường chứng khoán và quản trị công ty sau cổ phần hóa, gồm: Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; các Nghị định, Thông tư và quy chế liên quan đến cổ phần hóa, niêm yết và đăng ký giao dịch nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường chứng khoán.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 37 học viên là các Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Uỷ ban của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc/Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc; Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp; Kế toán trưởng; Trưởng/phó phòng ban và tương đương; Giám đốc các xí nghiệp, nhà máy có liên quan đến từ 9 đơn vị hội viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
 

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày với sự dẫn dắt của giảng viên là các chuyên gia có kinh nghiệm thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Tham gia lớp tập huấn, học viên đã được tìm hiểu sâu hơn và được giải đáp các thắc mắc về các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán và quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa:

- Chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Công ty Cổ phần và Quản trị công ty (Kiến thức chung về quản trị công ty; chuẩn mực và các thông lệ Quốc tế về quản trị công ty; các quy định pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam…), quản trị tài chính, quản trị rủi ro.
- Khuôn khổ quy định pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước; Các quy định của Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội về đấu giá, đăng ký giao dịch và niêm yết;
- Doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông. Nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng.
 


Học viên nhận chứng nhận đã tham gia lớp bồi dưỡng

 
Trong bối cảnh Cổ phần hóa các doanh nghiệp ngành nước đang diễn ra mạnh mẽ, lớp bồi dưỡng đã đáp ứng những yêu cầu hết sức thiết thực của hội viên.

Hà Thắm

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị