Kết quả kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD ngày 14/05/2022

STT Số Chứng chỉ Họ và tên Năm Sinh Số CMND/hộ chiếu/thẻ
1 CTN-00145548 Nguyễn Huy Bình 02/08/1989 051089012107
         
         
2 CTN-00145549 Nguyễn Văn Phú 24/04/1989 049089006305
3 CTN-00145550 Đinh Phú Khánh 11/09/1986 001086037721
4 CTN-00145551 Nguyễn Trường Sang 10/02/1972 201728985
5 CTN-00145552 Nguyễn Thanh Tùng 20/03/1988 044088008107
6 CTN-00145553 Huỳnh Ngọc Diên 10/06/1989 049089015023
7 CTN-00145554 Lê Quang Vinh 02/01/1992 049092009861
8 CTN-00145555 Võ Khắc Nha 01/04/1987 205218254
9 CTN-00145556 Đặng Tuấn Anh 01/06/1993 184007933
10 CTN-00145557 Hoàng Kim Chín 15/02/1979 045079008236
         
11 CTN-00145558 Lê Phước An 01/07/1981 201464633
         
         
12 CTN-00134426 Lê Trần Minh Tuân 08/06/1983 197117709
         
13 CTN-00145559 Nguyễn Đức Tỵ 04/11/1977 201316215
14 CTN-00145560 Nguyễn Tăng Nhân Ái 13/10/1993 197315604
15 CTN-00145561 Nguyễn Thành Tấn 20/02/1990 212744902
16 CTN-00145562 Đinh Tiến Nam 17/09/1985 044085000328
17 CTN-00145563 Nguyễn Trường 23/07/1978 001078045941
18 CTN-00058398 Trần Việt Linh 24/06/1986 049086011372
19 CTN-00145564 Nguyễn Văn Quý 16/07/1987 191601071
20 CTN-00145565 Đoàn Văn Tuân 02/02/1988 205217496
         
21 CTN-00145566 Mai Việt Hải 29/10/1973 051073002611
22 CTN-00130694 Hoàng Danh Phú 05/05/1977 040077009598
23 CTN-00145567 Hoàng Hồng Hải 05/12/1979 191423369
24 CTN-00145568 Trà Văn Mai 19/02/1980 049080006527
25 CTN-00145569 Khương Thanh Tuấn 10/06/1994 205861081
26 CTN-00145570 Lê Văn Tú 19/08/1987 049087015660
27 CTN-00145571 Mai Thái Hoàng 30/08/1993 049093012527
28 CTN-00145572 Nguyễn Gia Trạch 02/02/1985 205247730
29 CTN-00018437 Trần Phi Lân 01/01/1978 206320529
         
30 CTN-00145573 Lê Minh Hải 09/09/1991 205452485
31 CTN-00145574 Nguyễn Văn Trình 12/08/1990 040090030811
32 CTN-00145575 Nguyễn Tấn Thành 03/08/1985 212720936
         
33 CTN-00145576 Trần Cao Vũ 09/08/1992 212787041
34 CTN-00145577 Lê Trùng Dương 22/01/1989 205384280
35 CTN-00145578 Nguyễn Thế Hoành 05/07/1992 241195589
         
36 CTN-00145579 Nguyễn Đình Sơn 13/10/1992 205518238
37 CTN-00145580 Huỳnh Ngọc Lâm 20/08/1996 051096009123
38 CTN-00145581 Đặng Ngọc Mẫn 01/02/1983 049083010401
39 CTN-00091978 Đinh Công Thóa 05/07/1992 205597126
40 CTN-00121058 Nguyễn Hồ Anh Duy 27/09/1987 048087004627
         
41 CTN-00145582 Dương Đức Quang 02/03/1993 049093015214
42 CTN-00145583 Hoàng Hữu Huy 09/11/1993 046093010962
43 CTN-00145584 Ngô Văn Chung 16/02/1991 044091002357
44 CTN-00145585 Nguyễn Hữu Huy 10/12/1987 205328837
45 CTN-00145586 Nguyễn Xuân Phước 08/08/1992 233162255
46 CTN-00145587 Phan Mạnh Khắc 26/05/1989 042089002732
47 CTN-00145588 Võ Đình Khoa 20/03/1994 212332221
48 CTN-00145589 Hồ Nguyễn Bá Đạt 25/09/1990 215107187
49 CTN-00145590 Nguyễn Minh Thiều 13/05/1994 205723632
50 CTN-00058380 Thân Đức Nghĩa 25/11/1993 049093000909
51 CTN-00145591 Ngô Văn Linh 04/12/1981 048081007292
52 CTN-00145592 Nguyễn Công Trường 08/10/1991 049091013539
53 CTN-00145593 Nguyễn Văn Quang 01/10/1992 049092008486
54 CTN-00145594 Trần Anh Tú 02/02/1993 194500017
55 CTN-00145595 Trần Đình Hạnh 23/03/1988 205438918
         
56 CTN-00145596 Nguyễn Lưu Đức 13/04/1993 048093009060
         
         
57 CTN-00145597 Đỗ Thị Nga 19/09/1987 201517243
         
58 CTN-00145598 Nguyễn Ngọc Hiếu 12/01/1981 046081012305
         
         
59 CTN-00145599 Đỗ Thế Tuấn 10/10/1977 201248345
60 CTN-00145600 Phan Phụng Hoàn 10/08/1991 049091021096
61 CTN-00042482 Võ Duy Thắng 24/05/1979 212131036
62 CTN-00145601 Trần Quang Nhật 05/02/1989 191643620
63 CTN-00145602 Hồ Văn Vương 26/06/1993 215225640
64 CTN-00145603 Nguyễn Xuân Bình 02/02/1980 049080016771
65 CTN-00145604 Trần Xuân Phương 01/06/1996 215345733
66 CTN-00145605 Trương Công Anh Quốc 01/08/1995 197347302
67 CTN-00145606 Trần Đình Việt 10/08/1989 042089017880
68 CTN-00145607 Nguyễn Đức Nhật Minh 17/09/1993 048093006720
69 CTN-00083356 Lê Đại Thắng 30/04/1975 201297712
70 CTN-00040933 Nguyễn Cảnh Thuận 20/04/1985 186261003
71 CTN-00145608 Trần Văn Thắng 20/06/1993 044093004000
72 CTN-00145609 Nguyễn Văn Thục 27/09/1990 194380843
73 CTN-00145610 Đỗ Hoàng Thông 11/05/1992 201645249
74 CTN-00145611 Trần Tuấn Vũ 26/03/1987 044087001542
75 CTN-00145612 Nguyễn Hùng Cường 25/02/1985 048085000588

Khóa học khác