Thông báo lớp “Xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các doanh nghiệp cấp thoát nước ”.

Để giúp các nhà lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cấp thoát nước có căn cứ khoa học để xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Được sự hỗ trợ của Dự án hợp tác Hiệp hội Đức - Việt Nâng cao năng lực cho ngành nước Việt Nam (Dự án DEVIWAS), Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng ngành Nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam (Hội CTNVN) tổ chức lớp “Xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các doanh nghiệp cấp thoát nước ”.

Thông tin đăng ký lớp học xin mời xem tại đây:

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị