Ban Chấp hành Chi hội CN miền Bắc XVII nhiệm kỳ 2014-2016.

Website: http://www.quawaco.com.vn/web/main/tin_tuc_su_kien.php?nhom_tin=10
 
Chi Hội Cấp nước miền Bắc là một thành viên của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. 

Năm 1991, Giám đốc các công ty, nhà máy các tỉnh, thành phố phía Bắc đã thống nhất thành lập các Câu lạc bộ Giám đốc các nhà máy nước phía Bắc với các thành viên sáng lập như đồng chí: Nguyễn Văn Vấn - Giám đốc Công ty cấp nước Thái Nguyên, đồng chí Trần Minh (Quảng Ninh), đồng chí Hải (Hải Phòng), đồng chí Khanh (Cao Bằng), đồng chí Đa (Lạng Sơn), đồng chí Đăng (Thanh Hóa)... 

Từ đó đến nay, Chi Hội Cấp nước miền Bắc đã trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển đồng hành và đóng góp quan trọng cùng sự lớn mạnh của Hội Cấp thoát nước Việt Nam. 
Tuyển sinh 2021-1