Công ty TNHH MTV Cấp Nước Kon Tum

Hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp nước Kon Tum năm 2013 như sau:
+Sản phẩm nước máy thương phẩm :    2.350.000 m3
+Sản lượng nước đóng bình :       110.000 bình 
+ Tổng doanh thu :      20,600 tỷ đồng
 Trong đó:        
 -Doanh thu tiêu thụ nước máy:    13,828 tỷ đồng 
 -Doanh thu lắp đặt :      5,9 tỷ đồng 
 Trong đó : - Lắp đặt :    2,5 tỷ đồng
                  - XDCB    3,4 tỷ đồng
 - Doanh thu nước uống đóng bình :        872 triệu đồng
+  Thu nhập khác     :      500 triệu đồng
+Lợi nhuận kinh doanh trước thuế :           700 triệu  đồng
+Thu nhập bình quân :               5.200.000,đ/người/tháng
+Tỷ lệ thất thoát giữ ở mức  :   25%    
+Tăng số hộ dùng nước năm 2013 lên   8.172 hộ

Tên viết tắt    HV0050  
Tên gọi    Công ty TNHH 1TV Cấp Nước Kon Tum
Ngày thành lập    01/07/2010    
Tên quốc tế    Kontum Water Supply Company
Tel    060 3861 735        Fax    060 3861 805    
Số 1 Đường Trần Phú ( Nối dài) TX Kom Tum- KomTum
Email    -
Website    -    
Ngành nghề    Cấp nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị