Viện Môi trường - TN ĐHQG TP Hồ Chí Minh

Tên viết tắt    HV0156    
Tên gọi    Viện Môi trường - TN ĐHQG TP Hồ Chí Minh
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Institute for Environment and Resources – IER
Tel    08 38651 132        Fax    08 38 655 670    Email    -
142 Tô Hiến Thành, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Website    http://www.hcmier.edu.vn    
Ngành nghề    Các trường đào tạo
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]