rường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2

Thông tin
I./ GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Trường Cao đẳng Xây dựng số 2 được thành lập theo quyết định 127/1999/QĐ-TTg ngày 28/05/1999 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Trung học Xây dựng số 7.
Trường Cao đẳng xây dựng số 2 là cơ sở đào tạo cán bộ có trình độ cao đẳng và các bậc học thấp hơn theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân.
Trụ sở chính trường Cao đẳng xây dựng số 2 đặt tại số 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thọai    08.8960087 – 08.8962938    Fax : 08.8968161
Tên giao dịch quốc tế: CONSTRUCTION TECHNICAL COLLEGE No2
Trường Cao đẳng xây dựng số 2 chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Xây dựng và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bộ Lao động thương binh và xã hội, được hưởng các chế độ chính sách thuộc hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do nhà nước ban hành.
Trường Cao đẳng xây dựng số 2 là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khỏan riêng tại ngân hàng và kho bạc nhà nước, thực hiện theo những quy định và pháp luật hiện hành.
Trường được nhà nước đầu tư chính về xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí đào tạo. Nhà nước chịu trách nhiệm chính về trả lương cho công chức, viên chức và chi dùng thường xuyên của trường.
Nhiệm vụ của trường:
1.Đào tạo cán bộ kỹ thuật bậc Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học nghề của các ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe và có khả năng tìm kiếm việc làm, đáp ứng nhu cầu nhân lực, cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng.
2.Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ tiên tiến, kết hợp đào tạo với nghiên cứu và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của luật khoa học và công nghệ, luật giáo dục và các quy định khác của pháp luật.
3.Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và trong đội ngũ cán bộ giáo viên của trường quản lý giáo viên, công nhân viên chức; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề, tuổi tác và giới tính.
4.Thực hiện công tác tuyển sinh và quản lý sinh viện
5.  Sử dụng và quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật, tài chính và vốn đầu tư của trường.
II./ BAN GIÁM HIỆU
1. Hiệu trưởng :  
ThS. Chu Văn Quyết  - Phụ trách chung; Công tác Tài chính - Tổ chức
2.Phó hiệu trưởng :
-Ths. Nguyễn Văn Thọ - Phụ trách công tác Đào tạo
-Cn.Nguyễn Bá Ngoạn  - Phụ trách công tác hành chính - Quản trị

Tên viết tắt    HV0152    
Tên gọi    Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 2
Ngày thành lập    -  
Tên quốc tế    College Building Number 2
Tel    08 38960 087        Fax    08 38968 161    Email    -
190 Khu phố 2 Phường Bình Thọ, Đường Võ Văn Ngân, TP Hồ Chí Minh
Website    http://www.cdxd2.edu.vn    
Ngành nghề    Công ty tư vấn
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]