Ban Quản Lý Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - BXD

Tên gọi:    Ban Quản Lý Dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị - BXD
Ngày thành lập:    27/03/1993

 
Tel    04 39761 952; 04 39740 090

Địa chỉ: 37 Lê Đai Hành, Hà Nội
Fax    04 38215 428    

Email    -
Website    -    Ngành nghề    Công ty tư vấn
-        

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]