Thông tư 88/2012/TT-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Thông tư về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 28/05/2012

Luật Tài Nguyên Nước

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội         Download
Ngày ban hành: 21/06/2012

Nghị định số 25/2013/NĐ - CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 29/03/2013

Thông tư Số: 03/2013/TT-BNV

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ         Download
Ngày ban hành: 16/04/2013

Quy định quản lý, và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ tài chính         Download
Ngày ban hành: 4/05/2013

Thông tư số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ - CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Phí bảo vệ Môi trường đối với nước thải

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 15/05/2013

Nghị định số 201/2013/NĐ - CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài Nguyên Nước

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 27/11/2013

Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 2014 - 2020

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 23/01/2014

Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 17/02/2014

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]