QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 31/12/2008

Thông tư số 09/2009/TT - BXD quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ - CP ngày 25/8/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ xây dựng         Download
Ngày ban hành: 21/05/2009

QCVN 01:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế         Download
Ngày ban hành: 17/06/2009

QCVN 02:2009/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Y Tế         Download
Ngày ban hành: 17/06/2009

Quyết định số 1930/QĐ - TTg phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 20/11/2009

Nghị định Số: 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 21/04/2010

Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 28/12/2011

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Loại văn bản: Quy chuẩn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài Nguyên Môi Trường         Download
Ngày ban hành: 28/12/2011

Nghị định Số: 33/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ         Download
Ngày ban hành: 13/04/2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn

Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính - Bộ TN&MT         Download
Ngày ban hành: 15/05/2012

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]