CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO DÀNH CHO CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 2 Ngày
  1. Mục tiêu:
“ Giúp cho các cấp lãnh đạo doanh nghiệp như thành viên Hội đồng quản trị, ban giám đốc, các cấp lãnh đạo phòng, Ban của doanh nghiệp nâng cao kĩ năng lãnh đạo trên các mặt
“    Quản trị về chiến lược kinh doanh và chiến lược đầu tư
“    Quản trị về nhân sự và chi phí nhân sự bộ máy
“    Quản trị về cạnh tranh
“    Quản trị về rủi ro kinh doanh
“    Quản trị về tài chính doanh nghiệp
“    Quản trị về doanh thu, chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp
 
  1. Đối tượng tham gia:
Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo cấp phòng, ban
 
  1. Nội dung bồi dưỡng:
Chuyên đề I. Quản trị về chiến lược kinh doanh và chiến lược đầu tư Kĩ năng quản trị chiến lược kinh doanh
Kĩ năng quản trị chiến lược đầu tư
Kĩ năng quản trị Bảng điểm cân bằng lợi ích
Chuyên đề II. Quản trị về nhân sự và chi phí nhân sự bộ máy Công tác tuyển dụng và đào tạo trong doanh nghiệp
Quản trị về sử dụng lao động trong doanh nghiệp Quản trị chi phí lao động

 
 
 
 
Chuyên đề III. Quản trị về cạnh tranh và rủi ro Quản trị về cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường
Quản trị rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính doanh nghiệp
CHUYÊN ĐỀ IV. Quản trị về tài chính doanh nghiệp Quản trị về đầu tư tài chính
Quản trị về vốn
Quản trị về phân phối lợi nhuận và đảm bảo an toàn vốn kinh doanh Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
CHUYÊN ĐỀ V. Quản trị về doanh thu, chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp Quản trị doanh thu
Quản trị chi phí
Quản trị các chỉ tiêu lợi nhuận Trao đổi và giải đáp
  1. Thời gian: 02 ngày


 
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị