CHƯƠNG TRÌNH LỚP BỒI DƯỠNG KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 2.5 Ngày
  1. Mục tiêu:
Mục đích của khóa đào tạo nhằm nâng cao năng kiểm soát toàn bộ tài chính và thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát; hướng tới mục tiêu doanh nghiệp phát triển bền vững.
 
  1. Đối tượng tham gia:
Thành viên Ban kiểm soát công ty; thành viên Hội đồng quản trị các công ty cổ phần, công ty cổ phần đại chúng; hội đồng thành viên công ty TNHH; các cán bộ kiểm soát tài chính; nhà quản lý doanh nghiệp; các cán bộ công tác ở các đơn vị có liên quan và các cá nhân có nhu cầu.
 
  1. Nội dung bồi dưỡng:
Phần I. Tổng quan về cơ chế tổ chức, cơ chế hoạt động doanh nghiệp, Ban kiểm soát và hệ thống kiểm soát nội bộ
Chuyên đề 1. Tổng quan về tổ chức và cơ chế hoạt động doanh nghiệp; công ty mẹ - con, công ty liên doanh liên kết; Tập đoàn
Chuyên đề 2 . Tổng quan địa vị pháp lý, chức năng nhiệm vụ và cơ chế tổ chức Ban kiểm soát doanh nghiệp.
Phần II. Tổ chức và cơ chế hoạt động các bộ phận của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp
Chuyên đề 3. Môi trường kiểm soát
Chuyên đề 4. Ban kiểm soát .
Chuyên đề 5. Kiểm toán và kiểm toán nội bộ
Chuyên đề 6. Các loại kiểm soát khác
Phần III. Nghiệp vụ kiểm soát và qui trình kiểm soát chủ yếu của Ban kiểm soát doanh nghiệp
Chuyên đề 7. Nội dung, phương pháp, qui trình đánh giá, kiểm soát đối với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc doanh nghiệp
Chuyên đề 8. Nội dung, phương pháp, qui trình kiểm soát và đánh giá hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Chuyên đề 9. Nội dung, phương pháp, qui trình thẩm định, kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
  1. Thời gian: 2.5 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị