BỒI DƯỠNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CÔNG TY SAU CỔ PHẦN HÓA

  • Ngày khai giảng : N/A
  • Thời lượng : 3 Ngày
  1. Mục tiêu:
Để góp phần giúp các đơn vị nắm vững các quy định hiện hành của Nhà nước về thị trường chứng khoán và quản trị công ty sau cổ phần hóa. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường chứng khoán.
  1. Đối tượng tham gia:
Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên (Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên các Uỷ ban của Hội đồng quản trị); Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc/Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc; Thư ký công ty và Ban quản lý điều hành doanh nghiệp; Kế toán trưởng; Trưởng/phó phòng ban và  tương đương; Giám đốc các xí nghiệp, nhà máy  có liên quan.
  1. Nội dung bồi dưỡng:
“    Chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam;
“ Công ty Cổ phần và Quản trị công ty (Kiến thức chung về quản trị công ty; chuẩn mực và các thông lệ Quốc tế về quản trị công ty; các quy định pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam…), quản trị tài chính, quản trị rủi ro.
“ Quy định pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Các quy định của Sàn giao dịch chứng khoán về đấu giá, đăng ký giao dịch và niêm yết;
“    Doanh nghiệp sau cổ phần hóa. Quyền, nghĩa vụ của cổ đông. Nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng.
 
  1. Thời gian: 3 ngày
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

CAPTCHA Image   Reload Image

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị